Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.Weed4u.pl

I Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu
Internetowego, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
2. By w pełni korzystać z usług Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie
Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktualna
przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
3. Wszystkie umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Każdorazowo składane w Sklepie Internetowym Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

II Definicje

1. Regulamin – dokument regulujący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca – P.H. Weed4u.pl Patryk Zbaraż,
ul. Czereśniowa 19 , 64-530 Kaźmierz, NIP: 7872136079, REGON: 388311400.
4. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod
adresem: www.weed4u.pl.
5. Towar – produkt, na który można złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane Klienta,
ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest
konieczne w związku z realizacją Zamówienia.
8. Umowa Sprzedaży – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta poprzez złożenia przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
9. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym są gromadzone dane osobowe podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

III Zasady składania zamówień

1. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Umowa Sprzedaży nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży to czas realizacji Umowy Sprzedaży, tj.
dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru
znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
6. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych
na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
7. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez
rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
8. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są
cenami brutto).
9. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny

Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta
złożenia Zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości
Zamówienia.
10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzenie Zamówienia, zawierające ostateczne istotne
elementy dotyczące Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.
11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć
jego dostęp do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a
w szczególności, gdy Klient:
1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,
wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
2. dopuścił się czynów, uznanych przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
12. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej
rejestracji bez zgody Sprzedawcy.
13. Na życzenie klienta do zamówienia dołączamy certyfikaty i wyniki badań.

IV Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka
186, kod pocztowy 60-166 oraz AutopayS.A.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie AutopayS.A.”

2. Dostępne są następujące metody płatności:
– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank S.A
PLN: 30 1140 2004 0000  3502 8100 5280
IBAN: PL 30 1140 2004 0000  3502 8100 5280
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

-Płatność BLIK
– Płatności elektroniczne
– Płatność kartami płatniczymi:

• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• MasterCard Electronic
• Maestro
• PayU

3. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone
zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia
niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
5. Na każdy sprzedany Towar Sklep Internetowy wystawia dowód zakupu w postaci paragonu i dostarcza go Klientowi wraz z przesyłką
co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

6. Klient chcący otrzymać fakturę VAT, bądź fakturę imienną, podczas składania Zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane
podmiotu bądź osoby, na rzecz której ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile wybrany sposób
zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.
8. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.
9. Rabaty i promocje nie łączą się.

10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia akcji rabatowej łączącej się z innymi promocjami.

V Dostawa

1. Termin realizacji dostawy Zamówienia wskazany jest w Sklepie Internetowym i zależny jest od wybranego sposobu
dostawy:
2. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem jednej z dostępnych firm logistycznych:
– InPost Paczkomaty
– Kurier InPost
– Orlen Paczka

– Kurier– 1-2 dni roboczych (Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy).
– Paczkomat – 1-4 dni roboczych.
Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówienia Towarów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do
Klienta liczy się w następujący sposób:
– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji).
1. Przy zakupach powyżej 200,00 zł (brutto) koszt dostawy pokrywany jest przez sprzedawcę.
Towary wysyłane są w zabezpieczonych przed uszkodzeniem opakowaniach. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za
pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony
do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w
czasie składania Zamówienia. Przed odebraniem przesyłki z paczkomatu lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie
przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze
Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego
przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy
okradzenia przesyłki w transporcie. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów
przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej. Jednocześnie Klient oświadcza, że
upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej
Towar zamówiony w Sklepie Internetowym.
2. Dystrybutor jak i producent nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość opakowania w przypadku naruszonej plomby.

VI Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną, na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o
przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
– żądać obniżenie ceny,
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
– przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży, wynikające z naruszenia praw Klienta
gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: reklamacje@weed4u.pl w tytule maila wpisać:
REKLAMACJA.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ma 14 dni na zwrot nieużytego Towaru bez podania przyczyny. Aby
odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar, obowiązkowym jest wypełnienie
oświadczenia znajdującego się w Polityce Zwrotów i wysłanie go na adres Sprzedawcy wraz ze zwracanym Towarem. Do paczki z
oświadczeniem i zwracanym Towarem dołącz także wszystkie otrzymane z nim akcesoria oraz paragon lub fakturę.
7. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, dowód zakupu i żądanie Klienta ewentualnie także
dokumentację fotograficzną. W przypadku braku dowodu zakupu reklamacja może być odrzucona.
8. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu:
– klient, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
– klient ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej
porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów

VII Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie
14 dni od momentu dostarczenia Towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 27
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do
Sklepu Internetowego na następujący adres: Weed4u, ul. Czereśniowa 19, 64-530 Kaźmierz . Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail kontakt@weed4u.pl.
4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej
w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient
wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że
Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z
powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z dokonaniem
zakupu poprzez Serwis określa Polityka Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Weed4u, NIP: 7872136079, REGON: 388311400
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których
przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies” – Polityka Prywatności]
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu
dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma
również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu
internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis weed4u.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

IX Opinie

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów
dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu
w Sklepie Internetowym.
2. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
3. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do
działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste,
prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Weed4u.
Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być
także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

X Postanowienia końcowe

1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu
Internetowego (wszystkie Towary, teksty, grafiki, logotypy). Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest
zabronione.
2. Nazwy Towarów, teksty, grafiki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych Towarów, wyłącznie w sposób zgodny z
niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów
Sprzedaży między Sklepem Internetowym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o
właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów
Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia
przez Klienta.
6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
7. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.