Polityka prywatności

 

 

Terminy użyte w Polityce Prywatności

1. Serwis – sklep internetowy
2. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Serwisu, czyli dokonujesz rejestracji
w Sklepie Internetowym, kupujesz Towary w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami. Dane osobowe
przetwarzane przez Administratora są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług
Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Serwisu, zarządzania
kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla
celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla
realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być
także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego
obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą
elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do
Administratora, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i
informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
5. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji
Umowy Sprzedaży – wykonania usług lub realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną
podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub Zamówień. Poza powyższymi
przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
6. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone
obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu:
wsparcie strony internetowej Serwisu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za
pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z
Zamówieniami w Sklepie Internetowym, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług
kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Administratora.
7. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne
dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W przypadku przekazywania danych,
Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także
nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.
8. Administrator nie przekazuje danych poza obszar Unii Europejskiej.
9. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla
należytego wykonywania Umów Sprzedaży z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi Zamówień oraz
procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a także przez okres
jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków
podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym
zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Sprzedaży lub
do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych
osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
11. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie
informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.
12. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.
14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
15. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
16. Pozyskane przez Administratora dane nie będą profilowane.
17. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Polityka Cookies

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego Cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Cookies wykorzystuje się w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu
Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

– „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;

– realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia
bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej. „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6. Administrator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.